Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego CoScraft.Store

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym coscraft.store, znajdującym się pod adresem elektronicznym https://coscraft.store/sklep/.

1.2 Właścicielem sklepu internetowego coscraft.store jest firma Coscraft Sp z o.o., z siedzibą w Katowicach.

1.3 Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1.3.1 SprzedającyCOSCRAFT Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 16, 40-035 Katowice, KRS: 0000888733, REGON: 388396431, NIP: 9542824535, Nr konta bankowego (PKO): 39 1020 2368 0000 2302 0628 4147;

1.3.2 Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie w sklepie internetowym coscraft.store;

1.3.3 Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym coscraft.store niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3.4 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.3.5 Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje zamówień poprzez dodawanie produktów do Koszyka, przegląda historię zamówień, sprawdza status zamówienia;

1.3.6 Koszyk –  lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym coscraft.store produktów, na podstawie wyborów Zamawiającego;

1.3.7 Produkty/Towary – rzeczy ruchome oferowane przez firmę COSCRAFT Sp. z o.o. do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym coscraft.store;

1.3.8 Cena – cena produktu brutto, umieszczona obok informacji o produkcie. Ceny wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT;

1.3.9 Koszt przesyłki – ponoszony przez Zamawiającego koszt związany z dostarczeniem produktów zamówionych ze sklepu internetowego coscraft.store do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego;

1.3.10 Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów przesyłki;

1.3.11 Zamówienie – złożenie oferty zakupu za prezentowaną cenę złożone za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego coscraft.store przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Regulaminem;

1.3.12 Potwierdzenie zamówienia – wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia z wyszczególnieniem numeru zamówienia, informacją o zamówionych produktach, ceną, informacją o formie płatności i kosztach przesyłki;

1.3.13 Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą i niedzielą oraz nie jest dniem wolnym od pracy.

 

  1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1 Sklep internetowy coscraft.store, znajdujący się pod adresem www.coscraft.store, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2.2 Do zakupów w sklepie internetowym coscraft.store upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3 Sprzedawca zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamówienia składane przez Konsumentów zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach. Dostawa towaru jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4 Aby złożyć zamówienie niezbędne jest założenie Konta użytkownika na stronie www.coscraft.store. Zakupy dokonywane są poprzez umieszczanie wybranych produktów w koszyku, co następuje przez kliknięcie w odnośnik „Dodaj do koszyka”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia.

2.5 Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

2.6 Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.coscraft.store przy użyciu stosownego formularza, podczas zakładania Konta użytkownika. Zamawiający ma prawo oraz możliwość zapoznania się z Regulaminem każdorazowo podczas składania zamówienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.7 Sklep internetowy coscraft.store przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą anulowane, jeśli w czasie 30 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera. Sprzedający nie jest w powyższych przypadkach związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

2.9 Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać w języku polskim lub angielskim.

2.10 Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia poprzez e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem firmy COSCRAFT Sp. z o.o.

2.11 W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Zamawiającemu numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. W celu potwierdzenia zamówienia, Zamawiający proszony jest o kliknięcie w zamieszczony w wiadomości odnośnik.

2.12 O dostępności zamówionych produktów Zamawiający zostanie poinformowany osobnym mailem w ciągu 24 godzin roboczych. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak zamówionych produktów, Sprzedający poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie dostępności produktów. W wyżej wskazanym przypadku Zamawiający może zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówienia (w całości lub w części).

2.13 Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie. W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty”, Zamawiający zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o możliwości odbioru przesyłki.

2.14 Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym coscraft.store zawierają podatek VAT.

2.15 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, tj. z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz pkt 2.16. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone, zarówno drogą telefoniczną jak i mailową, zgodnie z pkt 2.11 i 2.12 niniejszego Regulaminu.

2.16 Sprzedający dokłada wszelkich starań, by cena podana przy produkcie była precyzyjna, jednakże cena zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest sprawdzana przed potwierdzeniem każdego zamówienia w ramach procesu weryfikacji. W przypadku zmiany ceny zamówienia, zanim zamówienie zostanie potwierdzone, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia chęci kontynuowania zakupu w cenie poprawionej.

2.17 Sprzedający wystawia dokument sprzedaży – paragon / faktura. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

2.18 Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury / paragonu bez podpisu odbiorcy. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie elektronicznej faktury na jego adres e-mail.

 

  1. KOSZTY WYSYŁKI

3.1 Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności i wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest wyliczany w trakcie składania zamówienia (po wybraniu formy wysyłki). Paczki wysyłane są po przedpłacie całości przed dostawą (przelewem na konto: 39 1020 2368 0000 2302 0628 4147, lub za pośrednictwem płatności Przelewy 24).

 

  1. WARUNKI DOSTAWY ORAZ ODBIORU OSOBISTEGO

4.1 Zamawiający może wybrać następujące sposoby realizacji dostawy towarów:

4.1.1 w formie przesyłki kurierskiej;

4.1.2 w formie przesyłki Paczkomatowej.

4.2 Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką określone są w regulaminach firm kurierskich.

4.3 W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki oraz powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu. Równocześnie Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie bądź e-mailem o zaistniałej sytuacji, kontaktując się z przedstawicielem firmy Coscraft Sp. z o.o.  tel. 0048 535 546 719 (kontakt@coscraft.store). Szczegółowe regulacje związane z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, określone są w regulaminach firm kurierskich.

4.4 W przypadku wyboru realizacji dostawy w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego, odbiór ten będzie możliwy po powiadomieniu Zamawiającego, drogą mailową lub telefoniczną, o możliwości odbioru.

4.5 Towar wydany zostanie tylko Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej.

4.6 Odbierający towar potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór na dokumencie wewnętrznym.

 

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1 Zamawiający, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni liczonym od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (e-mail / listownie).

5.2 W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedającym i odesłać (lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy COSCRAFT Sp. z o.o.) przesyłkę należycie zapakowaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie firmy COSCRAFT Sp. z o.o. Koszty dostarczenia towaru  w związku z odstąpieniem ponosi Zamawiający.

5.3 Produkty zwracane, o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona), w przeciwnym wypadku paczka nie zostanie przyjęta. Zwrot produktów nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5.4 Do zwracanego towaru Sprzedający prosi o dołączenie oryginału dowodu zakupu (nie jest to jednak wymóg), decyzji o odstąpieniu oraz wskazanie formy zwrotu pieniędzy.

5.5 Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktu w momencie zakupu i kosztów dostawy nastąpi, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu przez firmę COSCRAFT Sp. z o.o. na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Zamawiającego podany przy składaniu zamówienia.

5.6 Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres magazynu: COSCRAFT Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 47,  41-100 Siemianowice Śląskie.

 

  1. REKLAMACJE I GWARANCJE

6.1 Do reklamacji towarów zakupionych w sklepie internetowym coscraft.store, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.2 Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi mają zastosowanie wyłącznie do Zmawiającego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Skorzystanie z rękojmi nie wyłącza możliwości skorzystania z gwarancji i odwrotnie.

6.3 Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta i / lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura / paragon). Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji oraz zasad postępowania reklamacyjnego możliwe są do otrzymania w siedzibie firmy, pod numerem telefonu  (+48) 535 546 719 lub pocztą elektroniczną: kontakt@coscraft.store.

6.4 Zamawiający zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji powinien skontaktować się z firmą Coscraft Sp. z o.o. oraz zobowiązany jest przesłać towar wraz z opisem wady i swoimi danymi oraz (opcjonalnie) z kopią dowodu zakupu na adres magazynu firmy COSCRAFT Sp. z o.o.., tj. ul. Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śląskie.

6.5 Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego – jeżeli reklamacja jest zasadna Sprzedający zwraca koszty wysyłki. Produkty reklamowane o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona), w przeciwnym wypadku paczka nie zostanie przyjęta.

6.6 Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Zamawiający może żądać: wymiany towaru na nowy, nieodpłatnej naprawy towaru, obniżenia ceny towaru.

6.7 Zamawiający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

6.8 Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Okres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6.9 Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego wskazanego w pkt 6.6 w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego coscraft.store w ciągu dnia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego coscraft.store oraz wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego coscraft.store,  w sposób nienaruszający praw Zamawiającego.

7.2 Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.3 Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@coscraft.store. Szczegółowe informacje na temat administratora/ współadministratorów danych osobowych Zamawiających, zasad, podstaw i celu przetwarzania znajdują się na stronie: https://coscraft.store/w Polityce prywatności.

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, z późn. zm).

7.7 W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@coscraft.store.

7.8. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu lub oferty handlowej prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktując się z pracownikami firmy:

email: kontakt@coscraft.store, tel.: (+48) 535 546 719.

7.9. 5.  Zmiany dokonane w regulaminie wiążą Zamawiających pod warunkiem, że mogli się z nimi zapoznać. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 (siedmiu) dni  roboczych od dnia ich opublikowania na stronie: https://coscraft.store/.

 

 

Shopping Cart

Zarejestruj się i dostań rabat -5% na pierwsze zakupy!